Välisriigis püsiva elukoha registreerimine

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase* elukoha registreerimine

Isikul on rahvastikuregistri seaduse kohaselt kohustus informeerida Eesti rahvastikuregistrit oma tegelikust elukohast 1 kuu jooksul elukoha muutumisest ja seda ka juhul, kui kodanik asub elama välisriiki või vahetab välisriigis elukohta.**

Elukoha registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine aadressiandmetest välisriigis ning võimaldab tagada Eesti kodaniku õiguste kaitse selles riigis rahvastikuregistri andmetele tuginedes.

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Kui Teie elukoha andmed Eesti rahvastikuregistris on erinevad Teie praegusest elukohast, kus Te püsivalt elate, on aeg andmeid uuendada. Kui elate hetkel püsivalt Kreekas (enam kui 30 päeva) või Teie püsiv elukoht Kreekas on muutunud, siis palume uuendada elukoha andmed ka Eesti rahvastikuregistris. Kui Teie püsiv elukoht on Eesti või  mõnes muus riigis (peale Kreeka, Küprose ja Albaania) võib konsul keelduda Teile konsulaarteenuseid osutamast enne elukoha andmete vastavusse viimist seadusega.

Elukoha aadressi uuendamiseks on kolm võimalust:

  • Aadressi saab kontrollida ja uued andmed edastada elektroonselt portaalis www.eesti.ee. Portaali saab siseneda ID-kaardi, mobiil-ID kaudu. Menüüst valida e-teenused -> kodanikule -> eluase -> elukohateate esitamine.
  • Taotluse (ankeet PDF) ja koopia passist või ID-kaardist saab saata digitaalallkirjastatult või omakäeliselt allkirjastatuna ja skaneeritult e-postiga või  tavapostiga Eesti saatkonda Ateenas.

Konsulaarametnik edastab elukohaandmed Eesti rahvastikuregistrile.

NB! Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi. Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida või lisada elukohateatele.

* Registreerimisele kuuluvad ainult Eestis dokumenteeritud kodakondsuseta välismaalased, kellel on Eesti tähtajatu või pikaaegne elamisluba ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass.

** Alus: rahvastikuregistri seadus § 391 lg 2